ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΔΙΑ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑμεΑ

Σε εφαρμογή το πρόγραμμα απονομής προνοιακών επιδομάτων σε άτομα με αναπηρία

Σε εφαρμογή το πρόγραμμα απονομής προνοιακών επιδομάτων σε άτομα με αναπηρία- Διαβάστε εδώ αναλυτικά όλες οι πληροφορίες που χρειάζεστε.

Σε εφαρμογή μπαίνει το πιλοτικό πρόγραμμα απονομής προνοιακών επιδομάτων σε άτομα με αναπηρία από την Αττική, όπως ανακοινώθηκε σε συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει πιλοτικό πρόγραμμα απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα για τα άτομα με αναπηρία, μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας αξιολόγησης της αναπηρίας και απονομής της προνοιακής παροχής από τον ΟΠΕΚΑ.

Όπως γνωστοποιήθηκε, «το πιλοτικό πρόγραμμα για τα αναπηρικά επιδόματα που ξεκινά, αφορά μόνο τις νέες αιτήσεις από την Αττική. Τα άτομα με αναπηρία θα λαμβάνουν πλέον από μία, ενιαία αρχή τα επιδόματά τους σε σταθερή ημερομηνία που θα είναι γνωστή σε όλους και με απόλυτη διαφάνεια, με ηλεκτρονικές αιτήσεις, ραντεβού μέσω υπολογιστή, διασταυρώσεις και αδιάβλητες διαδικασίες. Αναλυτικότερα, στο νέο πλαίσιο προηγείται η διοικητική διαδικασία και ο αιτών εξετάζεται από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), εφόσον πληροί όλες τις λοιπές προϋποθέσεις. Αυτή η μέριμνα, σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική πλατφόρμα και τις ψηφιακές διασταυρώσεις, απλοποιούν σημαντικά τη διαδικασία για τον ανάπηρο».

Στο πιλοτικό πρόγραμμα εντάσσονται τα άτομα με αναπηρία από την Περιφέρεια Αττικής που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση επιδόματος. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω των κέντρων κοινότητας των δήμων ή των κεντρικών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ ή από προσωπικό υπολογιστή. Όσοι ενταχθούν στο πιλοτικό, απαλλάσσονται από το παράβολο των 46 ευρώ για εξέταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ.

Η πιλοτική διαδικασία απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα για άτομα με αναπηρία περιλαμβάνει:

Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, μέσω πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

Δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου αναπηρίας από το θεράποντα γιατρό του αναπήρου, συμπλήρωση εισηγητικού και παραπομπή του στα ΚΕΠΑ.

Αξιολόγηση και εκτίμηση της αναπηρίας από τριμελή επιτροπή γιατρών του ΚΕΠΑ.

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από ιατρό με εξειδίκευση ή εμπειρία σε εργασιακά θέματα για τις καθημερινές δραστηριότητες του ατόμου. Το ερωτηματολόγιο δεν επηρεάζει την κρίση και την απόφαση της υγειονομικής επιτροπής ως προς τη χορήγηση του επιδόματος.

Η διαδικασία περιλαμβάνει 10 βήματα:

1. Η αίτηση υποβάλλεται, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ από προσωπικό υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τα άτομα που δεν διαθέτουν υπολογιστή ή πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορούν να απευθύνονται σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των κέντρων κοινότητας των δήμων της Αττικής ή στην κεντρική υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ (Πατησίων 30).

2. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης απαιτεί τα εξής στοιχεία:

α) Καταχώρηση ΑΜΚΑ–ΑΦΜ

β) Εμφάνιση προσυμπληρωμένων στοιχείων και συμπλήρωση στοιχείων που λείπουν, όπως προσωπικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία αντιπροσώπου, κατηγορία δικαιούχου, κ.ά.

γ) Επιλογή επιδόματος/προγράμματος (π.χ. τυφλότητας, κλπ), καθώς και τυχόν πρόσθετων λόγων εξέτασης από τα ΚΕΠΑ (π.χ. απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας).

δ) Ασφαλιστικό στάτους: Τυχόν σύνταξη από άλλον φορέα, νοσηλεία σε ίδρυμα ή προνοιακή μονάδα, κ.ά.

ε) Συμπλήρωση IBAN.

στ) Αποθήκευση.

3. Μετά την αποθήκευση της αίτησης, δημιουργείται στην πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας, αποδίδεται στον αιτούντα κωδικός εισόδου στο πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠΑ και αυτός παραπέμπεται στο θεράποντα γιατρό της κύριας πάθησης.

4. Ο γιατρός της κύριας πάθησης, με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων, συμπληρώνει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ το φάκελο αναπηρίας με το εισηγητικό και αποστέλλει ηλεκτρονικά το φάκελο στα ΚΕΠΑ.

5. Ο αιτών ενημερώνεται με sms και email για την ημερομηνία εξέτασής του.

6. Η απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό σύστημα των ΚΕΠΑ και ο αιτών ενημερώνεται με sms και email, ώστε να εισέλθει με τον κωδικό του και να λάβει γνώση. Μπορεί να δηλώσει, αν αποδέχεται την απόφαση ή μπορεί εντός προθεσμίας 10 ημερών να προσφύγει σε δευτεροβάθμια επιτροπή.

7. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή διεκπεραιώνεται η προσφυγή με τον ίδιο τρόπο.

8. Η τελεσίδικη απόφαση αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τα ΚΕΠΑ στον ΟΠΕΚΑ. Εφόσον στον ηλεκτρονικό φάκελο αναπηρίας εμφανίζονται να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την απονομή του επιδόματος, εγκρίνεται η αίτηση.

9. Η καταβολή του επιδόματος γίνεται από τον ΟΠΕΚΑ, μέσω του τραπεζικού λογαριασμού που δηλώθηκε από τον αιτούντα και στον οποίο εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

10. Η καταβολή της παροχής σε χρήμα ισχύει από την 1η του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, ανεξάρτητα από την ημερομηνία εξέτασής του από τα ΚΕΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΠΕΚΑ εξέδωσε έναν χρήσιμο οδηγό με 14 ερωτήσεις-απαντήσεις:

Ποιος υλοποιεί την πιλοτική διαδικασία;

Η πιλοτική διαδικασία υλοποιείται από τον ΟΠΕΚΑ (πρώην ΟΓΑ) και τα ΚΕΠΑ.

Ποιους αφορά η πιλοτική διαδικασία;

Το πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμόζεται αποκλειστικά και υποχρεωτικά σε όλες τις νέες αιτήσεις ατόμων με αναπηρία που διαμένουν μόνιμα στην Περιφέρεια Αττικής. Δηλαδή αφορά μόνο τους αναπήρους που κατοικούν στην Περιφέρεια Αττικής και υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση εξέτασης από τα ΚΕΠΑ και απονομής προνοιακού επιδόματος. Δεν αφορά παλαιούς δικαιούχους ούτε επανεξετάσεις, λόγω λήξης της περιόδου απονομής της αναπηρίας.

Πού μπορώ να κάνω αίτηση;

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από έναν οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο, μέσω πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr). Τα άτομα που δεν διαθέτουν υπολογιστή ή πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορούν να απευθύνονται σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των κέντρων κοινότητας των δήμων της Αττικής ή στην κεντρική υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ (Πατησίων 30).

Είναι υποχρεωτικό ή προαιρετικό να ενταχθώ;

Αν διαμένετε μόνιμα στην Περιφέρεια Αττικής και υποβάλλετε για πρώτη φορά αίτηση για προνοιακό αναπηρικό επίδομα, είναι υποχρεωτικό να ενταχθείτε στην πιλοτική διαδικασία.

Απαιτείται, κατά την υποβολή της αίτησης, η προσκόμιση γνωμάτευσης του θεράποντος γιατρού;

Όχι. Με την οριστική υποβολή της αίτησης, ο πολίτης ενημερώνεται ότι θα πρέπει να εξεταστεί από το θεράποντα γιατρό, ιδιώτη ή γιατρό κρατικού νοσοκομείου. Ο γιατρός, στη συνέχεια, θα δημιουργήσει στην πλατφόρμα το φάκελο αναπηρίας και θα συντάξει την εισήγηση για την επιτροπή των ΚΕΠΑ.

Πρέπει να κλείσω ραντεβού με την επιτροπή των ΚΕΠΑ;

Όχι. Όταν ο θεράπων γιατρός συμπληρώσει την εισήγησή του, το ηλεκτρονικό σύστημα των ΚΕΠΑ ενημερώνεται αυτόματα και ορίζεται ηλεκτρονικά η ημερομηνία εξέτασης από την υγειονομική επιτροπή. Ο αιτών ενημερώνεται με sms και email.

Την απόφαση της υγειονομικής επιτροπής θέλω να την χρησιμοποιήσω για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας. Πρέπει να κάνω άλλη αίτηση στα ΚΕΠΑ;

Όχι. Κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, μπορείτε να δηλώσετε τους πρόσθετους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να εξεταστείτε από τα ΚΕΠΑ. Οι πρόσθετοι λόγοι είναι απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, για φορολογική χρήση, απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης εισαγωγής επιβατικών αυτοκινήτων, έκδοση δελτίου στάθμευσης επιβατικού αυτοκινήτου.

Πώς θα μάθω την κρίση της Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ;

Ενημερώνεστε με sms για την απόφαση της υγειονομικής επιτροπής, ώστε να εισέλθετε στο ηλεκτρονικό σύστημα των ΚΕΠΑ και να λάβετε γνώση. Έχετε προθεσμία 10 ημερών για προσφυγή.

Ισχύει το παράβολο στην πιλοτική διαδικασία;

Για τις νέες αιτήσεις από την Περιφέρεια Αττικής και αποκλειστικά μόνο γι’ αυτές, οι αιτούντες απαλλάσσονται από το παράβολο των 46 ευρώ για εξέταση στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ.

Τι γίνεται με τους παλαιούς δικαιούχους και όσους ζητούν παράταση;

Όσοι αιτούνται παράταση των προνοιακών παροχών, λόγω λήξης της γνωμάτευσης των ΚΕΠΑ, ακολουθείται η μέχρι σήμερα ισχύουσα διαδικασία και θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων.

Τι ισχύει για όσους υποβάλλουν πρώτη φορά αίτηση και δεν διαμένουν μόνιμα στην Περιφέρεια Αττικής;

Και γι’ αυτούς ισχύουν οι μέχρι σήμερα διαδικασίες και θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων.

Πότε θα πάρω το επίδομά μου και πώς;

Η καταβολή του επιδόματος γίνεται από τον ΟΠΕΚΑ, μέσω του τραπεζικού λογαριασμού που δηλώσατε στην αίτηση. Στο λογαριασμό πρέπει να εμφανίζεστε ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Η καταβολή της παροχής ισχύει από την 1η του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο διοικητής του ΟΠΕΚΑ Στυλιανός Πλιάκης, σημείωσε ότι, σύντομα, αναμένεται η ανακοίνωση των προγραμμάτων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας για το 2018.

Όπως είπε, για πρώτη φορά εφέτος, ο ΛΑΕ επεκτείνει τις παροχές του στο παιδί με τριπλό άξονα δράσεων: Εντάσσει στις επιχορηγήσεις του κατασκηνωτικά προγράμματα για παιδιά αγροτών, αυξάνει κατά 50%, δηλαδή από 20 ευρώ σε 30 ευρώ, την επιχορήγηση για κάθε βιβλίο που θα προμηθευτούν τα παιδιά των αγροτών σε όλη τη χώρα και, τέλος, θα διαθέσει σημαντικό ποσό για θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, συμβάλλοντας, έτσι, στον οικογενειακό προυπολογισμό της αγροτικής οικογένειας.

Μεταξύ άλλων, ο διοικητής του ΟΠΕΚΑ είπε ότι αναπτύσσεται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την απονομή του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων. Σύμφωνα με τον κ. Πλιάκη, στόχος είναι να απλουστευθεί η διαδικασία και να μειωθεί στο μέγιστο δυνατό ο απαιτούμενος χρόνος επεξεργασίας των αιτήσεων και απονομής του επιδόματος. Η νέα πλατφόρμα θα είναι διασυνδεδεμένη με όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά αρχεία του κράτους, έτσι ώστε να απαιτούνται τα ελάχιστα δυνατά δικαιολογητικά και να εξυπηρετείται ο πολίτης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Related posts

Τα ελληνικά σχολεία αποκτούν πυροπροστασία και ράμπες για άτομα με ειδικές ανάγκες

Ένα μαθητικό βίντεο για την αναπηρία και την διαφορετικότητα…

Τα δικαιώματα των ατόμων με αυτισμό